Pasen: het grootste christelijke feest

 “Wat valt er te beleven…?”

 Kerstfeest wordt uitbundiger gevierd, toch is dat maar een opstapje naar het Paasfeest. Dat wordt ook langer gevierd: wel 100 dagen als je alles bij elkaar optelt. Eerst een periode van voorbereiding, dan de Goede Week van Pasen, gevolgd door de periode van verwerken. Om het mysterie van het leven je eigen te maken. Pasen staat voor geloof en vertrouwen, voor vernieuwing en verdieping. Het verhaal van Christus’ lijden en sterven is een instap-verhaal. Door het horen en bezingen kun je er deelgenoot van worden.

 Joodse traditie

Het christelijke Pasen is gebaseerd op het joodse Pesach. De wisselende datum hangt daarmee samen. Inhoudelijk is het er mee verweven. Pesach is het feest van een nieuw begin. In de nacht van hun bestaan gaan mensen op pad, een lange weg, een nieuwe toekomst tegemoet. Daarbij ervaren zij goddelijke nabijheid en kracht. Dat helpt hen vol te houden.

Jezus is door en door jood. Opgevoed in die geloofstraditie met verhalen, liederen, wijsheden en gedichten. Dat merk je in zijn levensverhaal. Op beslis-sende momenten hoor je vaak zijn opvoeding doorklinken. Hij beleeft wat Hij leerde. Laat zien hoe de weg van vrede en verzoening loopt door die weg zelf te gaan. Ook wordt duidelijk wat dat van je vraagt.

Voorbereiding

Zonder voorbereiding geen Pasen. De periode van 50 (of 40) dagen ervoor staan voor het uit de weg ruimen van hindernissen voor het feest van vernieu-wing. Je moet afrekenen met gewoontes en gedachten die in de weg staan. De kerkelijke vieringen hebben een ingetogen karakter. In een persoonlijke voorbereiding intensiveren gelovigen hun gebed, hun gevoeligheid voor de nood van hun naaste en de hele wereld, hun inzet om mensen te helpen.

Verdieping

De Goede Week voor Pasen is bijzonder intens. Behalve de Goede Vrijdag worden de Witte Donderdag en de nacht van Pasen gevierd. Met veel toewij-ding aan de bekende verhalen voor deze tijd. Met rituelen en muziek, waarvan de Matthäus Passion van Joh. Seb. Bach wel de bekendste is.

Het licht wordt belemmerd door duistere krachten, in en buiten mensen. Dat loopt door tot het uiterste, de marteldood aan een kruis. Zó ver gaat het!

Doorbraak

Op de Paasmorgen breekt het licht door. Het neemt alle duisternis in zich op.

De andere dimensie van God kan niet gevangen blijven in tijd en ruimte. Het graf is leeg. Het leven is uitgevlogen, is metgezel geworden van mensen in het hier en nu. Levenskracht, om te doen wat Hij deed. Denk aan verbinden, vergeven, vernieuwen, volharden. Precies waar het bekende ‘onze Vader’ om bidt: “Uw koninkrijk kome…. Uw wil geschiede”.

Deelname

Met nog eens 50 dagen krijgt het geheim de gelegenheid om herkend te wor-den, in de meest uiteenlopende situaties. Het vraagt oefening om daar meer alert op te zijn. Dat stemt je af op het derde christelijke feest: Pinksteren.

Dan krijgen mensen die zich open stellen de geest, de heilige Geest. Ze worden boven zichzelf uitgetild om te doen wat ze voor onmogelijk hielden. Niet altijd, dat kan niet, maar: soms, even. Precies genoeg om een steen te verleggen in de rivier. Om door het licht in jou een beetje hemel op aarde te brengen.